Skladujte předpisy

Specifikuje mimo jiné: pravidla pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím obchodu, obsahující nejdůležitější informace o prodávajícím, obchodě a právech spotřebitele.

OBSAH

§ 1 definice
§ 2 Kontaktujte Prodejce
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Nakupování v obchodě
§ 5 platby
§ 6 Realizace zakázky
§ 7 Právo odstoupit od smlouvy
§ 8 Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy
§ 9 Stížnosti
§ 10 Osobní údaje
§ 11 Nárok
§ 12 Ustanovení týkající se kupujících, kteří nejsou spotřebiteli
Dodatek 1: Vzorový formulář pro výběr

1. DEFINICE

Pracovní dny - dny od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků.
Účet – bezplatná funkce Obchodu (služba poskytovaná elektronicky) upravená samostatnými předpisy, díky které si Kupující může zřídit svůj individuální Účet v Obchodě.
spotřebitel – Spotřebitel ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
Kupující – každý Kupující v Obchodě.
Předpisy - tyto předpisy.
Prodejna – Internetový obchod GENOPLAST.com provozovaný Prodávajícím na adrese https://www.genoplast.com
prodejce – Genoplast Biotech SA, zapsaná v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti vedeném ministrem rozvoje a financí, 5922285953, č. 389883133, ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokočín.

2. KONTAKTUJTE PRODEJCE

 1. Poštovní adresa: ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokočín
 2. E-mailová adresa: office@genoplast.com
 3. Tel.: + 48 22 20 35 106

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. Pro správné fungování obchodu potřebujete:
  • Zařízení s přístupem k internetu
  • Webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a cookies.2.

Chcete-li zadat objednávku v obchodě, kromě požadavků uvedených v části 1. Je vyžadován aktivní e-mailový účet.

4. NÁKUPY V OBCHODĚ

 1. Ceny zboží viditelné v obchodě jsou celkové ceny zboží včetně DPH.
 2. Prodávající bere na vědomí, že celková cena objednávky se skládá z ceny uvedené v Obchodě: z ceny zboží a případně z nákladů na doručení.
 3. Zboží vybrané k nákupu by mělo být přidáno do košíku v obchodě.
 4. Poté si Kupující vybere z dostupných v Obchodě: způsob doručení zboží a způsob platby za objednávku a také poskytne údaje potřebné k dokončení objednávky.
 5. Objednávka je zadána, jakmile bude obsah potvrzen a Kupující přijme Pravidla.
 6. Zadání objednávky je stejné jako uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.
 7. Prodávající poskytne spotřebiteli potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči nejpozději při dodání zboží.
 8. Kupující se může v Obchodě registrovat, tj. vytvořit si účet nebo nakupovat bez registrace, a to uvedením svých údajů při každé objednávce.

5. PLATBY

 1. Za objednávku můžete zaplatit v závislosti na výběru kupujícího:
  1. Běžným převodem na bankovní účet prodávajícího.
  2. Pomocí platební karty:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • Elektronická karta MasterCard
   • Maestro
  3. Prostřednictvím platební platformy:
   • Przelewy24
   • Proužek
 2. Pokud se Kupující rozhodne zaplatit předem, musí být objednávka vyplacena do 3 pracovních dnů od zadání objednávky.
 3. Prodávající sděluje, že u některých způsobů platby je vzhledem k jejich specifičnosti platba objednávky tímto způsobem možná až bezprostředně po zadání objednávky.

6. ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

 1. Prodávající je povinen zboží dodat bez vad.
 2. Datum dokončení objednávky je uvedeno v obchodě.
 3. Pokud kupující zvolil platbu za objednávku předem, prodávající zahájí zpracování objednávky po jejím uhrazení.
 4. V případě, že kupující v rámci jedné objednávky nakoupil zboží s různými dodacími lhůtami, bude objednávka zpracována ve lhůtě platné pro zboží s nejdelší dodací lhůtou.
 5. Zboží je doručováno pouze v rámci území Polské republiky.
 6. Zboží zakoupené v obchodě se doručuje v závislosti na způsobu doručení, který si kupující vybral:
  1. Prostřednictvím kurýrní společnosti
 7. Prodávající si ve zvláštních případech vyhrazuje právo po informování kupujícího o této skutečnosti vyměnit objednaný produkt za jiný s obdobnými parametry a hodnotou stejnou nebo vyšší než objednaný.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo zpozdit expedici objednávky maximálně o 2 pracovní dny bez udání důvodu z důvodu specifičnosti prodávaných produktů.
 9. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat zákazníka o případných zpožděních delších, než je uvedeno výše, před zahájením realizace nebo bezprostředně po zjištění takové možnosti a předložení možných řešení.
 10. Vzhledem ke struktuře společnosti a vícekanálovému prodeji je možné, že některé produkty zahrnuté v objednávce kupujícího nebudou skladem. V takovém případě se prodávající zavazuje o této skutečnosti kupujícího informovat a určit další postup, který může zahrnovat např. výměnu nedostupného produktu za jiný nebo vrácení hodnoty nedostupného produktu na účet uvedený zákazníkem.

7. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Prodávajícím prostřednictvím Obchodu, s výhradou ustanovení § 8 Pravidel, do 14 dnů bez udání důvodu.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí po 14 dnech ode dne:
  1. ve kterém se spotřebitel dostal do držení zboží nebo ve kterém se zboží dostala do držení třetí osoba jiná než dopravce a spotřebitelem určená.
  2. ve kterém spotřebitel získal poslední věc nebo kdy třetí osoba, jiná než dopravce a určená spotřebitelem, získala do vlastnictví poslední věc v případě smlouvy zavazující k převodu vlastnického práva k mnoha věcem, které jsou dodáváno samostatně.
 3. Aby mohl spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí informovat Prodávajícího pomocí údajů uvedených v § 2 Pravidel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením (např. Dopisem zaslaným poštou nebo informacemi zaslanými e-mailem).
 4. Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy na konci Pravidel, není to však povinné.
 5. Ke splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, aby spotřebitel zaslal informace o uplatnění svého práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

ÚČINKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli veškeré platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z způsobu dodání zvoleného spotřebitelem, s výjimkou nejlevnějšího obvyklého způsobu dodání nabízeného prodávajícím), a to okamžitě, v každém případě však později než 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí spotřebitele uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.
 2. Prodávající vrátí platbu pomocí stejných platebních metod, jaké použil spotřebitel v původní transakci, pokud se spotřebitel nedohodne na jiném řešení, v žádném případě spotřebiteli v souvislosti s tímto vrácením nevzniknou žádné poplatky.
 3. Prodávající může zadržet vrácení peněz až do obdržení zboží nebo do doby, než mu bude předložen důkaz o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.
 4. Prodávající žádá o vrácení zboží na adresu: ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokocin neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel informoval prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta je dodržena, vrátí-li Spotřebitel zboží před uplynutím 14denní lhůty.
 5. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 6. Spotřebitel je odpovědný pouze za snížení hodnoty zboží, které je výsledkem jeho použití jiným způsobem, než bylo nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.
 7. Pokud zboží nemůže být vzhledem ke své povaze zasláno běžnou poštou, bude muset spotřebitel rovněž uhradit přímé náklady na vrácení zboží. O odhadované výši těchto nákladů bude spotřebitel informován prodávajícím při popisu zboží v obchodě nebo při zadávání objednávky.
 8. V případě potřeby vrácení peněžních prostředků za transakci provedenou zákazníkem platební kartou, vrátí prodávající částku na bankovní účet přiřazený k platební kartě kupujícího.

8. VÝJIMKY Z PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Právo na odstoupení od smlouvy na dálku nemá pro spotřebitele v souvislosti se smlouvou nárok:
  1. Ve kterém je předmětem služby nepřefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikací Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb.
  2. Ve kterém je předmětem služby věc, která se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost.
  3. Ve kterém je předmětem služby věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření zásilky vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl balíček otevřen po doručení.
  4. Ve kterém jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání svou povahou nerozlučně spojeny s jinými věcmi.
  5. Ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen.
  6. Pro doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném.
  7. Ve kterém cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které nemá podnikatel pod kontrolou a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  8. Za dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej podnikatel informoval o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy smlouva.

9. REKLAMACE

 1. V případě vady zboží má kupující možnost reklamovat vadné zboží v rámci záruky nebo záruky stanovené v občanském zákoníku, pokud byla záruka poskytnuta.
 2. Kupující může s využitím záruky za podmínek a ve lhůtách stanovených v občanském zákoníku:
  1. Odeslat prohlášení o snížení ceny
  2. V případě podstatné vady - předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy
  3. Vyměňte poptávku za věc bez vad
  4. Požádejte o odstranění vady
 3. Prodávající žádá o uplatnění reklamace v rámci záruky na poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou v § 2 Řádu.
 4. Pokud se ukáže, že pro projednání reklamace je nutné doručit reklamované zboží Prodávajícímu, je Kupující povinen doručit zboží, v případě Spotřebitele, na náklady Prodávajícího na adresu: ul. . Brzozowa 8, 83-200 Rokočín.
 5. Pokud byla produktu poskytnuta dodatečná záruka, informace o ní, jakož i o jejích podmínkách, jsou k dispozici v popisu produktu v Obchodě.
 6. Stížnosti týkající se provozu obchodu by měly být směřovány na e-mailovou adresu uvedenou v § 2 nařízení.
 7. Stížnost bude prodávajícím posouzena do 14 dnů.

MIMO SOUDNÍ METODY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A VYHLEDÁVÁNÍ REKLAMACE

V případě, že reklamační řízení nepřinese výsledek očekávaný spotřebitelem, může spotřebitel použít mimo jiné z:

  1. Mediace vedená příslušným zemským obchodním inspektorátem, kterému je třeba podat žádost o mediaci. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam inspektorátů lze nalézt zde: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomoc místně příslušného stálého spotřebitelského rozhodčího soudu působícího při Zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci u rozhodčího soudu. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam soudů je k dispozici na: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezplatná pomoc od městského nebo okresního ombudsmana spotřebitelů.
  4. Online platforma ODR dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých Kupujícím při používání Obchodu je Prodávající.
 2. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány na základě smlouvy a za účelem jejího plnění v souladu se zásadami stanovenými v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů (GDPR). Podrobné informace o zpracování údajů Prodávajícím naleznete v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných v Obchodě.

11. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Kupující je zakázáno poskytovat nezákonný obsah.
 2. Každá objednávka zadaná v Obchodě představuje samostatnou kupní smlouvu a vyžaduje samostatné přijetí předpisů. Smlouva je uzavřena včas a za účelem dokončení objednávky.
 3. Smlouvy uzavřené na základě těchto předpisů se uzavírají v polštině.
 4. Žádné z ustanovení těchto nařízení nevylučuje ani žádným způsobem neomezuje práva spotřebitele podle zákona.

12. USTANOVENÍ PLATNÁ PRO KUPUJÍCÍ, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELI

 1. Právo na odstoupení od smlouvy na dálku nemá nárok na jiný subjekt než na spotřebitele.
 2. Jakákoli odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu, který není spotřebitelem, je vyloučena.
 3. V případě sporu s kupujícím, který není spotřebitelem, bude příslušným soudem soud příslušný pro sídlo prodávajícího.
 4. V případě poškození zásilky během přepravy, doručené kupujícímu, který není Spotřebitelem, je k projednání reklamace nutný škodní protokol sepsaný s kurýrem. Jeho absence může být důvodem pro odmítnutí kladného posouzení stížnosti.

Příloha č. 1 Řádu

Níže je uveden vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který spotřebitel může, ale nemusí použít:

 

VZOR ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete od smlouvy odstoupit)

Genoplast Biotech SA ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokocin e-mailová adresa: office@genoplast.com

Dokument by měl být ke stažení ve formátu PDF z webu

- já ………………………………………………………………………. Informuji o svém odstoupení od kupní smlouvy na následující položky:

………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

- Datum přijetí ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

– Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů) ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………

– Adresa spotřebitele (spotřebitelů) ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Podpis spotřebitele
(pouze pokud je formulář zaslán v papírové verzi)

Datum ……………………………………..

(*) Nehodící se škrtněte.

Smluvní podmínky účtu

Pravidla účtu v obchodě GENOPLAST.com

OBSAH
§ 1 definice
§ 2 Kontaktujte Prodejce
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Účet
§ 5 Stížnosti
§ 6 Osobní údaje
§ 7 Nárok

1. DEFINICE

Účet – bezplatná funkce Obchodu (služba) upravená v těchto pravidlech, díky které si Kupující může zřídit v Obchodě individuální Účet.
Kupující – každý Kupující v Obchodě.
Prodejna – Internetový obchod GENOPLAST.com provozovaný Prodávajícím na adrese https://www.genoplast.com
prodejce – Genoplast Biotech SA, zapsaná v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti vedeném ministrem rozvoje a financí, 5922285953, č. 389883133, ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokočín.

2. KONTAKTUJTE PRODEJCE

 1. Poštovní adresa: ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokočín
 2. E-mailová adresa: office@genoplast.com
 3. Tel.: + 48 22 20 35 106

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. Pro správné fungování a vytvoření účtu potřebujete:
  • Aktivní e-mailový účet
  • Zařízení s přístupem k internetu
  • Webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a soubory cookie

4. ÚČET

 1. Vytvoření účtu je zcela dobrovolné a závisí na vůli kupujícího.
 2. Účet poskytuje Kupujícímu další možnosti, jako je: prohlížení historie objednávek zadaných Kupujícím v Obchodě, kontrola stavu objednávky nebo samostatná úprava údajů Kupujícího.
 3. Chcete-li si vytvořit účet, vyplňte prosím příslušný formulář v obchodě.
 4. Okamžikem zřízení Účtu je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena smlouva o vedení Účtu na dobu neurčitou za podmínek uvedených v Pravidlech.
 5. Kupující může účet kdykoli zrušit, aniž by mu vznikly jakékoli náklady.
 6. Za účelem odstoupení od Účtu zašlete své odstoupení Prodávajícímu na e-mailovou adresu: office@genoplast.com, čímž dojde k okamžitému smazání Účtu a ukončení smlouvy o vedení Účtu.

5. REKLAMACE

 1. Stížnosti týkající se fungování účtu zasílejte na e-mailovou adresu reklamcje@genoplast.com.
 2. Stížnost bude prodávajícím posouzena do 14 dnů.

  MIMO SOUDNÍ METODY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A VYHLEDÁVÁNÍ REKLAMACE

 3. Pokud reklamační řád nepřinese Spotřebitelem očekávaný výsledek, může Spotřebitel využít mimo jiné: S:
  1. Mediace vedená příslušným zemským obchodním inspektorátem, kterému je třeba podat žádost o mediaci. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam inspektorátů lze nalézt zde: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomoc místně příslušného stálého spotřebitelského rozhodčího soudu působícího při Zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci u rozhodčího soudu. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam soudů je k dispozici na: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Online platforma ODR dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých Kupujícím při používání Obchodu je Prodávající.
 2. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány na základě smlouvy a za účelem jejího plnění v souladu se zásadami stanovenými v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů (GDPR). Podrobné informace o zpracování údajů Prodávajícím naleznete v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných v Obchodě.

7. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Kupující je zakázáno poskytovat nezákonný obsah.
 2. Smlouva o vedení Účtu se uzavírá v polštině.
 3. V případě závažných důvodů uvedených v odstavci 4, Prodávající má právo změnit tento Účetní řád.
 4. Důležité důvody uvedené v části 3 jsou:
  1. potřeba přizpůsobit Obchod právním ustanovením platným pro provoz Obchodu
  2. zlepšení bezpečnosti poskytované služby
  3. změna funkčnosti Účtu vyžadující úpravu Pravidel Účtu.
 5. O plánované změně Pravidel Účtu bude Kupující informován nejpozději 7 dní před účinností změny e-mailem zaslaným na adresu přiřazenou Účtu.
 6. Neakceptuje-li kupující plánovanou změnu, měl by o tom informovat prodávajícího zasláním příslušné zprávy na e-mail prodávajícího office@genoplast.com, čímž dojde k ukončení smlouvy o vedení účtu dnem nabytím účinnosti plánované změny nebo dříve., pokud Kupující takovou žádost podá.
 7. Pokud kupující nevznese námitky proti plánované změně do doby nabytí její účinnosti, má se za to, že ji akceptuje, což však nebrání budoucímu ukončení smlouvy.
 8. V případě možného sporu s Kupujícím, který není Spotřebitelem, bude příslušným soudem soud příslušný podle sídla Prodávajícího.
 9. Žádné z ustanovení těchto nařízení nevylučuje ani žádným způsobem neomezuje práva spotřebitele podle zákona.

Pravidla zpravodaje

Obchod GENOPLAST.com

1. DEFINICE

Newsletter – služba poskytovaná bezplatně elektronicky, díky které může Uživatel služby dostávat od Poskytovatele služby elektronicky dříve objednané zprávy týkající se Obchodu, včetně informací o nabídkách, akcích a nových produktech v Obchodě.
Prodejna – Internetový obchod GENOPLAST.com provozovaný Poskytovatelem služeb na adrese https://www.genoplast.com
Poskytovatel služeb – Genoplast Biotech SA, zapsaná v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti vedeném ministrem rozvoje a financí, 5922285953, č. 389883133, ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokočín.
Klient – každý subjekt využívající službu Newsletter.

2. Newsletter

 1. Příjemce služby může dobrovolně využívat službu Newsletter.
 2. Pro využívání služby Newsletter potřebujete zařízení s nejnovější verzí webového prohlížeče, který podporuje JavaScript a cookies, přístup k internetu a aktivní e-mailový účet.
 3. E-mailové zprávy zasílané v rámci této služby budou zasílány na e-mailovou adresu, kterou Uživatel služby uvedl při přihlášení k odběru Newsletteru.
 4. Za účelem uzavření smlouvy a odběru služby Newsletter uvede Příjemce služby v prvním kroku svou e-mailovou adresu na určeném místě na Webu, na který chce dostávat zprávy zasílané v rámci Newsletteru. Poté na e-mailovou adresu uvedenou v prvním kroku Poskytovatel služeb zašle Uživateli služby zprávu ověřující e-mailovou adresu, která bude obsahovat odkaz pro potvrzení vůle Uživatele služby přihlásit se k odběru Newsletteru. Poté, co Příjemce služby potvrdí vůli přihlásit se k odběru Newsletteru, je uzavřena smlouva o poskytování služby a Poskytovatel služby ji začne Příjemci služby poskytovat.
 5. Zprávy zaslané v rámci Newsletteru budou obsahovat informaci o možnosti jeho odhlášení a také odkaz pro odhlášení.
 6. Příjemce služby se může kdykoli odhlásit z odběru Newsletteru, a to bez udání důvodu nebo s vynaložením jakýchkoliv nákladů pomocí možnosti uvedené v části 5 nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu poskytovatele služeb: office@genoplast.com.
 7. Pokud Uživatel služby použije odkaz pro odhlášení z Newsletteru nebo odešle zprávu s žádostí o odhlášení z Newsletteru, dojde k okamžitému ukončení smlouvy o poskytování této služby.

3. Stížnosti

 1. Stížnosti týkající se Newsletteru zasílejte poskytovateli služeb na následující e-mailovou adresu: office@genoplast.com.
 2. Poskytovatel služeb odpoví na reklamaci do 14 dnů od obdržení reklamace.

4. Osobní údaje

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých Uživatelem Služby při používání Newsletteru je Poskytovatel služby.
 2. Osobní údaje Příjemce služby jsou zpracovávány na základě smlouvy a za účelem její realizace, v souladu se zásadami stanovenými v Obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů (GDPR). Podrobné informace o zpracování údajů Prodávajícím naleznete v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných v Obchodě.

5. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo změnit tyto předpisy pouze ze závažných důvodů. Důležitým důvodem se rozumí potřeba změny předpisů způsobená modernizací služby Newsletter nebo změnou právních ustanovení ovlivňujících poskytování služby Poskytovatelem služby.
 2. Informace o plánované změně pravidel bude zaslána na e-mailovou adresu Uživatele služby uvedenou při přihlášení k odběru Newsletteru minimálně 7 dní před účinností změn.
 3. Pokud Příjemce služby nevznese námitky proti plánovaným změnám až do jejich účinnosti, má se za to, že je přijímá.
 4. Pokud plánované změny nebudou akceptovány, měl by o tom Uživatel služby zaslat informaci na e-mailovou adresu Poskytovatele služby: office@genoplast.com, což bude mít za následek ukončení smlouvy o poskytování služeb po nabytí účinnosti plánovaných změn.
 5. Uživateli služby je zakázáno poskytovat nelegální obsah.

Poslední úprava pravidel: 06.12.2021. prosince XNUMX.