Úvod do PCR a RT-qPCR

PCR (DNA řetězová polymerizace) a RT-qPCR (reverzní transkriptáza a real-time PCR) jsou zkratky, které v sobě skrývají mimořádné možnosti v oblasti molekulární biologie. Tyto pokročilé technologie si zaslouží nejen pozornost vědců, ale mají také obrovský vliv na revoluci v oblasti genetického výzkumu.

Pochopení těchto technologií je zásadní pro ocenění jejich potenciálu a uplatnění v různých vědeckých oborech. Pochopení mechanismů působení PCR a RT-qPCR umožňuje přesnější a pokročilejší genetický výzkum, otevírá nové perspektivy v oblasti medicíny, molekulární biologie a biomedicínských věd. Jde o nástroje, které vědcům nejen usnadňují práci, ale přispívají i k odhalování tajemství genových funkcí a regulačních mechanismů v živých organismech.

PCR – co to vlastně je?

Zkratka znamená polymeraci řetězců DNA a tato technika umožňuje více kopií specifických sekvencí DNA. Je to jako revoluce ve způsobu, jakým studujeme a chápeme genetický kód života. Polymerázová řetězová reakce (PCR) je relativně jednoduchá a široce používaná technika v molekulární biologii pro amplifikaci a detekci sekvencí DNA a RNA. Ve srovnání s tradičními metodami klonování a amplifikace DNA, které často trvají několik dní, trvá PCR jen několik hodin. Je velmi citlivý a vyžaduje minimální matrici pro detekci a amplifikaci specifických sekvencí.

Jak PCR funguje?

Proces PCR je skutečným tancem genů. Speciální DNA polymeráza je hlavní hvězdou, která štěpí a kopíruje řetězce DNA během cyklů zahřívání a chlazení. Je to jako harmonický proces, ve kterém má každý krok své místo a umožňuje nám rychle a přesně kopírovat genetický materiál. Tento proces umožňuje detekci, analýzu a produkci velkého počtu kopií specifického fragmentu DNA. PCR funguje takto:

  1. Denaturace (rozpouštění): PCR reakce začíná zahřátím vzorku na teplotu přibližně 94-98 stupňů Celsia. Při tomto procesu se dvouvláknová DNA rozpouští, tedy oddělují se dvě vlákna, což se nazývá denaturace. Tato separace rotujícího řetězce je klíčovým krokem, protože umožňuje polymeráze přístup k jednomu řetězci DNA.
  2. Hybridizace (kombinace): Reakční teplota se potom sníží, typicky na přibližně 50-65 stupňů Celsia. Při této teplotě začíná proces hybridizace, kdy se spojují speciálně navržené primery (krátké nukleotidové sekvence) s komplementárními sekvencemi na jednom z řetězců DNA. Tyto primery slouží jako výchozí body pro DNA polymerázu.
  3. Prodloužení (prodloužení): Teplota se opět zvýší, obvykle na cca 72 stupňů Celsia. V tomto kroku začne aktivovaná DNA polymeráza syntetizovat nový řetězec DNA pomocí jednoho z řetězců DNA jako templátu. Výsledný produkt je také komplementární k původní sekvenci DNA.

Výše uvedené tři kroky (denaturace, hybridizace, elongace) tvoří jeden amplifikační cyklus. Tento proces se pak několikrát opakuje, což vede k exponenciálnímu zvýšení počtu kopií cílové sekvence DNA. Výsledky PCR pak mohou být analyzovány, například pomocí elektroforézy, sekvenování DNA nebo jiných metod, v závislosti na účelu studie. PCR se používá v diagnostice, genetickém testování, identifikaci DNA a mnoha dalších oblastech molekulární biologie.

RT-qPCR – Co tato složitá zkratka znamená?

Jedná se o pokročilou molekulární techniku ​​kombinující reverzní transkriptázu (RT) a real-time PCR, umožňující kvantitativní analýzu genové exprese.

Zde je rozpis této zkratky:

  1. RT (reverzní transkripce): Znamená reverzní transkriptázu. Jde o enzym, který přeměňuje RNA (ribonukleovou kyselinu) na komplementární DNA (deoxyribonukleovou kyselinu), čímž vzniká tzv. cDNA (komplementární kopie DNA).
  2. qPCR (kvantitativní polymerázová řetězová reakce): Znamená to kvantitativní polymerázovou řetězovou reakci. Jedná se o techniku ​​amplifikace DNA v reálném čase, což znamená, že proces je průběžně monitorován, což umožňuje určit přesné množství výchozího genetického materiálu.

RT-qPCR je široce používána v molekulární biologii k měření množství mRNA (ribonukleové kyseliny) v biologických vzorcích. To umožňuje vědcům pochopit, které geny jsou v dané situaci aktivovány nebo deaktivovány, což je důležité při studiích funkce genů, genetických chorob, molekulární diagnostiky a dalších oblastech výzkumu.

Reverzní transkriptáza v RT-qPCR

Reverzní transkripce-kvantitativní polymerázová řetězová reakce v reálném čase (RT-qPCR) je technika používaná k analýze kvantitativní genové exprese. Tento proces zahrnuje konverzi RNA na její komplementární DNA a poté amplifikaci této nukleové kyseliny pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR).

Reverzní transkriptáza je enzym umožňující syntézu jednořetězcové DNA (cDNA) založené na templátu RNA. V RT-qPCR je cDNA poté podrobena PCR v reálném čase, kde je množství amplifikované DNA monitorováno během každého následujícího kola reakce.

Tato metoda se často používá k měření množství mRNA v biologických vzorcích, což umožňuje vědcům pochopit, jaké geny jsou v daném stavu aktivovány nebo utlumeny. RT-qPCR se také používá v molekulární diagnostice, výzkumu genetických chorob a dalších oblastech molekulární biologie.

Real Time PCR – rychlost a přesnost

Rychlost real-time PCR je dána schopností sledovat množství amplifikované DNA během samotné reakce. Díky speciálním fluorochromům nebo sondám umístěným v reakci je možné sledovat průběh amplifikace v reálném čase. To umožňuje získat výsledky v reálném čase nebo velmi krátce po dokončení reakce.

Přesnost této techniky vyplývá ze schopnosti měřit množství DNA v různých fázích reakce, což umožňuje přesné stanovení počátečního množství genetického materiálu. PCR v reálném čase navíc umožňuje detekci i malého množství DNA, což je důležité v případě kvantitativních analýz.

Tyto vlastnosti dělají z PCR v reálném čase široce používanou metodu v genetickém výzkumu, molekulární diagnostice, studiích genové exprese a mnoha dalších oblastech molekulární biologie, kde je rozhodující jak rychlost, tak přesnost.

Klíčové rozdíly mezi PCR a RT-qPCR

Nyní, když známe základy, stojí za to se ponořit do klíčových rozdílů mezi PCR a RT-qPCR. To, co je odlišuje, má velký význam pro pokrok genetického výzkumu.

  • Povaha genetického materiálu

PCR je jako genetický archiv fungující na existující DNA. RT-qPCR je jako moderní detektiv, který analyzuje DNA i RNA, což nám poskytuje úplnější obrázek o genetické dědičnosti.

  • Citlivost a přesnost

RT-qPCR nabízí větší citlivost a přesnost při kvantitativní analýze genetického materiálu. Je to jako přesný mikroskop, který nám umožňuje vidět i ty nejmenší změny v genetickém kódu.

  • Aplikace v diagnostice

PCR se často používá v diagnostice genetických onemocnění, ale RT-qPCR je jako nová éra diagnostiky. Analýza genové exprese nám umožňuje porozumět nejen přítomnosti onemocnění, ale také jeho mechanismům na genetické úrovni.

Souhrn

PCR (Polymerázová řetězová reakce) a RT-qPCR (reverzní transkripční kvantitativní polymerázová řetězová reakce) jsou dvě pokročilé molekulární metody, které, i když mají určité podobnosti, se výrazně liší ve svých aplikacích. PCR je technika amplifikace DNA, která umožňuje více kopií specifických fragmentů genetického materiálu. Je široce používán v genetickém výzkumu, diagnostice genetických onemocnění a dalších oblastech molekulární biologie.

RT-qPCR je zase kombinací dvou klíčových procesů: reverzní transkripce (RT), která převádí RNA na komplementární fragment DNA, a kvantitativní polymerázové řetězové reakce (qPCR), která umožňuje kvantitativní analýzu zkopírované DNA v reálném čase. Je to mimořádně užitečný nástroj pro analýzu exprese genů, zejména mRNA, který umožňuje zkoumat změny v biologické odpovědi buněk na různé faktory.

Rozdíly mezi PCR a RT-qPCR určují jejich použití. PCR se zaměřuje na amplifikaci DNA, zatímco RT-qPCR se primárně používá pro přesnou kvantitativní analýzu množství RNA. Proto je RT-qPCR nenahraditelná ve studiích genové exprese, která umožňuje podrobné sledování změn v úrovni genové aktivity související s různými biologickými procesy.

Pochopení těchto technik je klíčové pro pokrok v oblasti molekulární biologie, protože umožňují genetické testování na různých úrovních, což nakonec vede k novým objevům a revolucím v genetice a buněčné biologii.

Plasty pro PCR a RT-qPCR

Navštivte prosím obchod Genoplast, kde najdete vysoce kvalitní laboratorní plasty ideální pro provádění reakcí PCR a RT-qPCR. Naše výrobky se vyznačují nejen odolností a přesností, ale také splňují nejvyšší standardy kvality. Díky nim budou vaše experimenty ještě efektivnější a spolehlivější. Náš sortiment zahrnuje různé produkty, jako jsou zkumavky, PCR a RT-qPCR destičky, které jsou nezbytné v laboratoři. Vyberte si profesionalitu a využijte nabídku Genoplast k dosažení vynikajících výsledků ve vašem výzkumu. 

-60%
Původní cena byla: 4 970,96 Kč.Aktuální cena je: 1 988,40 Kč.
-60%
Původní cena byla: 331,78 Kč.Aktuální cena je: 132,73Kč.
-60%
-72%
-60%
Původní cena byla: 3 975,45 Kč.Aktuální cena je: 1 590,19 Kč.
-60%
Původní cena byla: 2 448,98 Kč.Aktuální cena je: 979,60Kč.
-60%
-30%

PLASTY PRO PCR

Dlaždice pro Elisu

Původní cena byla: 4 639,12 Kč.Aktuální cena je: 3 247,37 Kč.

Nejčastější dotazy

PCR amplifikuje DNA, zatímco RT-qPCR analyzuje DNA i RNA.

RT-qPCR se často používá k analýze genové exprese a diagnostice genetických onemocnění.

RT-qPCR nabízí větší přesnost díky kvantitativní analýze genetického materiálu v reálném čase.

PCR se často používá v diagnostice genetických onemocnění a ve výzkumu souvisejícím s identifikací specifických sekvencí DNA.

Zajímá vás genetika? Podívejte se na naše produkty pro testování PCR a RT-qPCR

Genetické produkty

Připojte se k naší komunitě facebook